Zateplení soklu a suterénu

Stejně jako při zateplení stěny, je i pro izolaci soklu nevyhnutelné vždy použít technologický postup konkrétního zateplovacího systému.

Příprava podkladu

Stejně jako pro ETICS musí být podklad pro soklové izolace vyzrálý, bez prachu, mastnoty, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin. Doporučuje se například umytí vodou pod tlakem. Zateplovací systém nenahrazuje hydroizolaci ani sanační systém, avšak výrazně snižuje například množství zkondenzované vlhkosti v konstrukci. Podklad se následně pro zvýšení soudržnosti penetruje na to určeným přípravkem.

Lepení desek

V případě lepení na silikátové podklady (cihly, beton apod.) se používají běžná lepidla pro kontaktní zateplovací systémy (ETICS). V místech obkladů keramickými páskami se doporučuje plochu lepidla zvýšit ze 40 % na 60 % povrchu desky nebo lepit celoplošně. V případě lepení na asfaltové hydroizolaci se používají PUR pěny určené na lepení tepelných izolací nebo bezrozpouštědlová asfaltová lepidla.

Kotvení hmoždinkami

Po nalepení ISOVER EPS SOKLOVÉ DESKY a dostatečném zatvrdnutí lepidla se v nadzemní části vykonává kotvení hmoždinkami. Soklová část se kotví jen v místech, kde hmoždinka nemůže poškodit hydroizolaci. Kotví se v počtu cca 4 až 6 ks/m2. Při aplikaci soklu s keramickým odkladem se často používají výkonné šroubovací hmoždinky s ocelovým trnem aplikovaným až přes výztužnou síťovinu podle konkrétního technologického postupu.

Lepení v oblasti suterénu

Lepení na stěně suterénu se vykonává izolačními deskami STYRODUR 3000 CS, STYRODUR 4000 CS, STYRODUR 5000 CS. Je to dočasné „montážní lepení“, které desky podrží na místě, dokud se nezasype stavební jáma. Tepelněizolační desky musí být ve spodní části pevně založené, např. na základový výstupek. Lepením musí být zabezpečeno, že při sedání zásypové půdy nevzniknou v izolaci smyková pnutí. Pro celoplošné lepení se používají např. lepidla na bázi asfaltu nebo na asfaltově-cementové bázi, která neobsahují rozpouštědla.

Základní (výstužná) vrstva

Základní vrstva se v podstatě neliší od zateplovacího systému stěn. V místech s vysokým provozem (kolem chodníků, hřišť apod.) s rizikem proražení systému je vhodné výstužnou vrstvu zdvojit nebo použít zesílenou tzv. pancéřovou perlinku. Základní vrstva se zatahuje min. 300 mm pod úroveň terénu, aby byly izolační desky dostatečně chráněny proti mechanickému poškození a před hlodavci.

Vykonávání konečné povrchové vrstvy

Před vykonáváním povrchových vrstev se provede penetrace, která má za cíl snížení a sjednocení nasákavosti podkladu. Jako povrchovou úpravu soklu lze použít ušlechtilé soklové omítky z přírodního nebo umělého kameniva. Častou variantou jsou sokly z keramického obkladu nebo kamene. V tomto případě je nevyhnutelné provedení tepelně-technického výpočtu, protože keramický i kamenný obklad je difuzně uzavřený a v zateplovacím systému by tak mohlo kondenzovat vysoké množství vlhkosti vedoucí k závadám. Důležitá je také izolace sklepa.

Logo-ESF.JPG